Privacy Verklaring

Cafetaria Trefpunt Didam respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Cafetaria Trefpunt Didam verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Cafetaria Trefpunt Didam verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Cafetaria Trefpunt Didam veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Cafetaria Trefpunt Didam.

Cafetaria Trefpunt Didam verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– online-bestellingen worden maximaal 2 weken bewaard i.v.m. administratieve doeleinden;

– n.a.w.-gegevens van klanten die op rekening bestellen, zijn alleen bestemd voor de adressering

op de facturen hiervoor;

– de stempelkaarten – en dus de daarop vermelde n.a.w-gegevens – worden bij inlevering meteen vernietigd.

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

– marketing- en communicatie activiteiten.

– werving en selectie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

FACTUUR VD BESTELLINGEN

Cafetaria Trefpunt Didam verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

– naam, adres, woonplaats.

ONLINE BESTELLINGEN

Cafetaria Trefpunt Didam verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

-Naam en telefoonnummer

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Cafetaria Trefpunt Didam omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.

STEMPELKAARTEN

Cafetaria Trefpunt Didam verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

-Naam en telefoonnummer

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Cafetaria Trefpunt Didam omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Cafetaria Trefpunt Didam verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Cafetaria Trefpunt Didam deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Cafetaria Trefpunt Didam, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Cafetaria Trefpunt Didam persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Cafetaria Trefpunt Didam uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Cafetaria Trefpunt Didam ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Cafetaria Trefpunt Didam deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Cafetaria Trefpunt Didam, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Cafetaria Trefpunt Didam persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Cafetaria Trefpunt Didam uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Cafetaria Trefpunt Didam ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Cafetaria Trefpunt Didam hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Cafetaria Trefpunt Didam gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Cafetaria Trefpunt Didam in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Cafetaria Trefpunt Didam bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

PRIVACY RECHTEN VAN BETROKKENEN

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Cafetaria Trefpunt Didam aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Cafetaria Trefpunt Didam, t.a.v. R.W. Straatsma. Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Cafetaria Trefpunt Didam telefonisch bereiken via 0316-223487.

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)

recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)

recht van verzet

recht op dataportabiliteit

recht op vergetelheid

recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Cafetaria Trefpunt Didam neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Op de website(s) van Cafetaria Trefpunt Didam, www.trefpunt-didam.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Cafetaria Trefpunt Didam houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Cafetaria Trefpunt Didam houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Cafetaria Trefpunt Didam verkocht aan derden.

Op de website(s) biedt Cafetaria Trefpunt Didam een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Cafetaria Trefpunt Didam is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Cafetaria Trefpunt Didam dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

AANPASSING PRIVACY STATEMENT

Cafetaria Trefpunt Didam heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website http://www.trefpunt-didam.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

VRAGEN & CONTACT

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensverwerking van Cafetaria Trefpunt Didam via mailadres: info@trefpunt-didam.nl, telefoonnummer 0316-223487.

Deze privacy verklaring is op 20 mei 2018 vastgesteld

Cafetaria Trefpunt Didam

Onze cafeteria is al jaren een begrip in Didam en omstreken. Onze verse frites en uitgebreid assortiment kwalitatieve ambachtelijke snacks worden gebakken in 100% plantaardig vloeibaar frituurvet conform de normen van het verantwoord frituren.